go.mozilla.org/mozlog

godoc: godoc.org/go.mozilla.org/mozlog

source: github.com/mozilla-services/go-mozlog